Algemene voorwaarden

VisionFit

Pascalerf 86

5014 EW Tilburg

Ingeschreven onder KvK nummer: 74558927

Artikel 1 – Definities

VisionFit is een naar Nederlands recht opgerichte eenmanszaak door S.J.C. Blox die tot doel heeft het begeleiden van sportactiviteiten en het geven van (online) voeding- en trainingsadvies.

‘opdrachtgever’: De wederpartij van de opdrachtnemer, zijnde een natuurlijk persoon of rechtspersoon die van de door VisionFit aangeboden trainingen en diensten/activiteiten op het gebied van sport, voeding en gezondheid gebruik maakt.

‘overeenkomst’: Onder overeenkomst wordt verstaan de (schriftelijke) overeenkomst van opdracht strekkende tot personal training, (online) coaching en voedings- en trainingsadvies zoals tot stand gekomen tussen opdrachtgever en VisionFit als opdrachtnemer.

‘schriftelijk’: Onder ‘schriftelijk’ wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld (waaronder SMS, WhatsApp en via de website door middel van het daarvoor bestemde aanmeldformulier).

‘training’: (Personal) Trainingssessies en coaching verzorgd door VisionFit ten behoeve en/of in opdracht van de opdrachtgever.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen VisionFit en een opdrachtgever waarop VisionFit deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
2.4 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden en/of zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
Indien VisionFit niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat VisionFit in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
2.5 Deze algemene voorwaarden kunnen door VisionFit worden gewijzigd. De wijzigingen treden in werking vier weken nadat de wijzigingen zijn bekend gemaakt of op een latere datum indien de bekendmaking zulks vermeldt. De wijzigingen zullen tevens gelden voor de reeds bestaande overeenkomsten.

Artikel 3 – Totstandkoming en herroeping

3.1 Tussen VisionFit en de opdrachtgever komt een overeenkomst tot stand, zodra de opdrachtgever de opdracht, gegeven aan VisionFit, schriftelijk of in de vorm van een contract heeft aanvaard, danwel een begin met de uitvoering van de training(en) heeft gemaakt.

3.2 Bij ondertekening van het contract of start van de overeenkomst heeft de opdrachtgever het recht om binnen 14 dagen na de dag van ondertekening van het contract of start van de overeenkomst zonder opgave van redenen af te zien van de overeenkomst. Dit geldt alleen voor de dienst Personal Training en de dienst Duo Training. Dit geschiedt schriftelijk. Als de 14e dag in het weekend valt, of op een nationaal erkende feestdag, loopt de bedenktijd tot en met het einde van de eerste daaropvolgende werkdag.

3.3 Indien de opdrachtgever binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van de overeenkomst, en er is in die periode geen uitvoering gegeven aan de overeenkomst, dan is deze herroeping kosteloos. Als er wel is gestart met de training, dan mag VisionFit naar rato kosten in rekening brengen.

Artikel 4 – Offertes en aanbiedingen

4.1 Alle offertes en aanbiedingen van VisionFit zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld.

4.2 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven of overeengekomen.

4.3 Indien er in het verleden door VisionFit een offerte is gegeven, maar tussentijds de bedragen zijn verhoogd, is VisionFit niet verplicht om nog aan de eerder gegeven offerte te voldoen.

Artikel 5 – Contractduur, tussentijdse opzegging en opzegtermijn

5.1 Personal Training pakketten en Duo Training pakketten waarbij een contractuele overeenkomst heeft plaatsgevonden tussen VisionFit en opdrachtgever dienen altijd volledig te worden voldaan.

5.2 Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst of het abonnement schriftelijk opzeggen. In geval van tussentijdse opzegging door de opdrachtgever, is en blijft deze jegens VisionFit het volledig overeengekomen bedrag verschuldigd.

5.3 Pakketten van 3 maanden moeten in 4 maanden zijn voldaan. Daarna hoeft VisionFit de opdrachtgever geen mogelijkheid meer te bieden voor eventuele resterende, niet gebruikte trainingen.

Pakketten van 6 maanden moeten in 8 maanden zijn voldaan. Daarna hoeft VisionFit de opdrachtgever geen mogelijkheid meer te bieden voor eventuele resterende, niet gebruikte trainingen.

Pakketten van 12 maanden moeten in 15 maanden zijn voldaan. Daarna hoeft VisionFit de opdrachtgever geen mogelijkheid meer te bieden voor eventuele resterende, niet gebruikte trainingen.

5.4 Tijdens ziekte of blessure kunnen de pakketten in overleg wellicht tijdelijk worden stopgezet op vertoon van een dokters verklaring, waardoor de termijn waarin het desbetreffende pakket moet worden voldaan eventueel wordt uitgesteld. Dit geldt uitsluitend voor ziekte of blessure, dus niet voor vakantie of iets dergelijks. Indien de opdrachtgever toch een andere geldige reden meent te hebben kan deze aan VisionFit worden voorgelegd, waarbij VisionFit het volledige recht heeft om deze reden als ongeldig te verklaren.

5.5 De dienst online coaching wordt automatisch maandelijks verlengd. Op de dienst online coaching zit een opzegtermijn van 1 maand.

5.6 Opzegging voor alle diensten van VisionFit dienen schriftelijk te worden gedaan.

Artikel 6 – Betaling en incassokosten

6.1 Indien opdrachtgever kiest voor gebruik van euro-incasso dient opdrachtgever als debiteur een machtigingsformulier te ondertekenen. Daarmee geeft opdrachtgever aan het afgesproken bedrag, zoals op het contract vermeld, automatisch uit te laten voeren. De machtiging bevat verplichte SEPA informatie.
Incasso vindt maandelijks plaats omtrent de 1e dag van de maand.
6.2 Incasso gebeurt altijd vooraf, dus op de 1e dag van de desbetreffende maand, betaal je voor die desbetreffende maand. Wanneer er halverwege een maand een overeenkomst plaatsvindt, zal de eerst volgende 1e van de maand het resterend/openstaande bedrag van die afgelopen maand worden verrekend en worden opgeteld bij de nieuwe maand.

6.3 Als het verschuldigde bedrag niet kan worden geïncasseerd, vindt een 2e incasso plaats. Indien ook dan incasso niet mogelijk is, wordt er 25 euro administratiekosten in rekening gebracht. Indien de incasso niet kan worden verricht zal de opdrachtgever hier altijd schriftelijk bericht van krijgen zodat deze op de hoogte is gesteld.
6.4 Betaling door middel van factuur dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door VisionFit aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door VisionFit aangegeven.

6.5 VisionFit heeft het recht om een factuur direct na het sluiten van een overeenkomst te sturen.
6.6 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
6.7 Indien opdrachtgever de factuur na 14 dagen niet voldaan heeft zal er een aanmaning volgen waarin een tweede termijn van 8 dagen geboden wordt om tot betaling over te gaan. Geeft opdrachtgever geen gehoor aan de gestelde termijn in de tweede aanmaning, dan kan VisionFit een gerechtsdeurwaarder inschakelen waarbij alle extra (gerechtelijke) incassokosten voor rekening van opdrachtgever zullen komen.
6.8 VisionFit heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
6.9 De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan VisionFit verschuldigde bedrag. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
6.10 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.
6.11 Indien VisionFit echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7 – Afspraken

7.1 Opdrachtgever erkent dat afspraken zijn gereserveerd en dat annuleringen minimaal 24 uren vooraf schriftelijk moeten worden gemeld aan VisionFit.
7.2 Indien de annulering korter dan 24 uren voor de met VisionFit gemaakte afspraak plaats vindt worden de kosten in rekening gebracht.
7.3 Opdrachtgever begrijpt dat de afspraken exact op het geplande tijdstip en plaats zullen beginnen en eindigen en erkent dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zullen zijn om de geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd.
7.4 Opdrachtgever erkent dat de training zal worden geannuleerd indien opdrachtgever meer dan 15 minuten te laat is, deze training zal in rekening worden gebracht.

7.5 Opdrachtgever erkent dat een vertraging van een geplande training de trainingsstatus niet kan wijzigen naar een andere status dan een volledige training.

7.6 Opdrachtgever begrijpt dat er geen halve trainingen kunnen zijn vanwege enige vertragingen.
7.7 Bij deelname aan alle activiteiten en/of gebruik van faciliteiten die door VisionFit worden aangeboden dient te allen tijde gepaste sportkleding en schoeisel te worden gedragen.
7.8 Opdrachtgever dient apparatuur en faciliteiten te gebruiken overeenkomstig de aanwijzingen die worden gegeven door of van de zijde van VisionFit en/of overeenkomstig de in het zicht geplaatste aanwijzingen.

7.9 Schade aan het eigendom van een derden door ge- of misbruik wordt verhaald op diegenen die deze schade veroorzaken.

Artikel 8 – Overmacht

8.1 Indien in geval van overmacht aan de zijde van VisionFit een afspraak geen doorgang kan vinden wordt haar verplichting opgeschort dan wel geannuleerd, zonder dat de opdrachtgever daardoor enig recht heeft op schadevergoeding. Aan overmacht wordt gelijk gesteld een onvoorziene omstandigheid betreffende personen, materialen en/of (sport)accommodatie waardoor het voor VisionFit onmogelijk danwel dermate bezwaarlijk of onevenredig kostbaar wordt om de overeenkomst na te komen, dat daardoor naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer van VisionFit kan worden gevergd.

Artikel 9 – Gezondheid

9.1 Door aanvaarding van de overeenkomst bevestigt de opdrachtgever dat hij of zij naar beste weten in goede lichamelijke conditie verkeert en dat hij of zij geen medische indicaties heeft die deelname aan sportactiviteiten zouden kunnen belemmeren.

9.2 De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het inwinnen en opvolgen van medisch advies met betrekking tot medische indicaties en/of medicatie en het informeren van VisionFit daarover. Medisch advies kan opdrachtgever inwinnen bij zijn of haar behandelend arts.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1 Deelname aan de training of andere diensten/activiteiten van VisionFit geschiedt op eigen risico van de opdrachtgever.

10.2 Opdrachtgever zal geen gebruik maken van door VisionFit aangeboden trainingen, activiteiten en faciliteiten wanneer hij/zij in een toestand verkeert waarmee hij/zij de gezondheid, de veiligheid, het welzijn of de lichamelijke conditie van derden en/of die van VisionFIt en haar vertegenwoordigers/medewerkers schaadt of kan schaden.

10.3 VisionFit is niet aansprakelijk voor niet behaalde doelen. VisionFit streeft ernaar om samen haalbare doelen te stellen en de klant is zelf verantwoordelijk om deze doelen te behalen.

10.4 VisionFit is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade die opdrachtgever lijdt, als gevolg van een ongeval of letsel dat ontstaat tijdens of in verband met de training of andere diensten/activiteiten van VisionFit, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid zijdens VisionFit.

10.5 VisionFit is niet aansprakelijk voor de dood, persoonlijk letsel of ziekte welke plaatsvindt tijdens of als gevolg van trainingen of andere diensten/activiteiten die door VisionFit worden aangeboden, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid zijdens VisionFit.

10.6 VisionFit is evenmin aansprakelijk voor verlies, beschadiging en/of diefstal van eigendommen van opdrachtgever in en rondom de bedrijfslocatie van VisionFit, opdrachtgever of andere locatie alwaar de training plaatsvindt. In het geval dat VisionFit desondanks aansprakelijk is jegens opdrachtgever, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van een door VisionFit afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Artikel 11 – Vindplaats en wijziging van de voorwaarden

11.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda en maken verder integraal onderdeel uit van de overeenkomst.
11.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met VisionFit.
11.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

11.4 Deze algemene voorwaarden kunnen door VisionFit worden gewijzigd. De wijzigingen treden in werking vier weken nadat de wijzigingen zijn bekend gemaakt of op een latere datum indien de bekendmaking zulks vermeldt. De wijzigingen zullen tevens gelden voor de reeds bestaande overeenkomsten.

Artikel 12 – Toepasselijk recht en geschillen

12.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij VisionFit partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
12.2 De rechter in de vestigingsplaats van VisionFit is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de Wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft VisionFit het recht het geschil voor te leggen aan een volgens de Wet bevoegde rechter.
12.3 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg, eventueel door middel van mediation te beslechten.

Eerste training gratis

Bij al onze diensten zit een gratis intakegesprek en een gratis training. Je gaat in gesprek met VisionFit om te bepalen wat je doelen zijn en hoe je deze gaat bereiken. Vervolgens laten we je van eerste hand ervaren hoe het is om begeleid te worden door een personal trainer. Meld je vandaag nog aan voor een gratis intake!

Gratis intake & training? Meld je nu aan!

11 + 2 =

Fit Factory Eersel

Fit Factory Bladel

Fit Factory Oisterwijk